Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

wiecznazmarzlina
wiecznazmarzlina
1751 02d2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viatobecontinued tobecontinued
wiecznazmarzlina
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia viatobecontinued tobecontinued

October 09 2017

5842 3b76
Reposted frombrumous brumous viaczoo czoo
wiecznazmarzlina
2141 b3ab
Reposted fromrol rol viastrzepy strzepy
wiecznazmarzlina

October 05 2017

wiecznazmarzlina
wiecznazmarzlina
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Reposted frommissmaya missmaya viaSenyia Senyia
wiecznazmarzlina
3243 158e
Reposted fromzciach zciach viaSenyia Senyia
wiecznazmarzlina
0639 4d44 500

September 27 2017

wiecznazmarzlina

September 23 2017

6887 285e 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon
wiecznazmarzlina
4679 9150 500
Reposted fromSTYLTE STYLTE viadivi divi
wiecznazmarzlina
9751 c325
Reposted fromkarahippie karahippie
wiecznazmarzlina
wiecznazmarzlina
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
wiecznazmarzlina
Reposted fromworst-case worst-case viaPicki91 Picki91
wiecznazmarzlina
Reposted frombluuu bluuu viadivi divi
6123 4856
Reposted fromcensoredanon censoredanon viaPicki91 Picki91
wiecznazmarzlina
"Szukamy ciepła nawet w kubku z gorącą herbatą, w zaparowanych oknach, bo tak bardzo tęsknimy za ciepłą duszą...” ”
— Tadeusz Różewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl